Regulamin zakupów

 

Sprzedaż książki jest prowadzona przez autora:

Karol Staszczyk

ul. Żeromskiego 4, 23-110 Krzczonów 

 

NUMER KONTA: Bank Millenium

73 1160 2202 0000 0005 6164 2197 

(w tytule przelewu prosimy podawać nazwisko klienta wraz z ilością zamawianych egzemplarzy)

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

Autor prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Do dokonywania zakupów niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów.

Klient zostanie powiadomiony o wysłaniu zamówienia.

Koszt dostawy zamówienia (usługa kurierska) jest pokrywany przez klienta.

Zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu opłaty za towar.

W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

 

Reklamacje 

 

Nieprawidłowości związane ze sprzedażą klient może zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej sklepu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z realizacją zamówienia.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, klient będący konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres autora oraz dokonać zwrotu towaru. 

 

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Dane osobowe

 

Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie kupujących oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

Postanowienia końcowe

 

Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji klienta, powstałe wskutek przekazania przez klienta błędnych danych. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Autor zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez autora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave

szczesliwaalicja@gmail.com